Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

H ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Πύργος Αθηνών, Β’

Κτήριο, Μεσογείων 2-4, 11527, Αθήνα, χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά για τους συμφωνηθέντες σκοπούς, όπως είναι:

 1. Υπηρεσίες τμήματος εργατικού δυναμικού (μισθοδοσία, παροχές, αξιολόγηση εργασίας, άδειες ή απουσία)
 2. Διευθυντικό δικαίωμα της εταιρείας μας (εφαρμογή και εποπτεία πολιτικών, ανάθεση καθηκόντων, πειθαρχικές ενέργειες)
 3. Παροχή Ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης από μία τρίτη ασφαλιστική εταιρεία παροχής ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης
 4. Παροχή φυσικής ασφάλειας και ασφάλειας πληροφοριών

σύμφωνα με τη μεταξύ μας σύμβαση, τη σύμβαση με μία ασφαλιστική εταιρεία για να σας προσφέρει ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, τις νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας μας αναφορικά με την εργασία, την κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση και την φορολογία και τα έννομα συμφέροντα της ΑΝΟΞΑΛ.

 

Ποιου και τι είδους προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αφορούν:

 • Βιογραφικά
 • Πληροφορίες σχετικές με την πρόσληψή σας και την διαδικασία πρόσληψης
 • Αντίγραφο της υπογεγραμμένης σας σύμβασης
 • Στοιχεία Ταυτοποίησης
 • Στοιχεία πληρωμών
 • Στοιχεία ωραρίου εργασίας
 • Πληροφορίες σχετικές με την εργασιακή σας απόδοση
 • Άδειες
 • Πειθαρχικά θέματα
 • Θέματα υγείας και ασφάλειας
 • Εργασιακές ικανότητες
 • Στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση
 • Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης
 • Στοιχεία προστατευομένων μελών
 • Δεδομένα Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης (CCTV)
 • Δεδομένα επικοινωνιών και χρήσης εταιρικών συστημάτων αλληλογραφίας, δεδομένα χρήσης εταιρικού δικτύου και διαδικτυακών

επισκέψεων στον παγκόσμιο ιστό μέσα στο πλαίσιο εκτέλεσης της εργασίας (Τα δεδομένα αυτά μπορούν να ανασύρονται, μόνο εκ των υστέρων και μόνο για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη εντοπισμού τέλεσης παράνομων πράξεων ή εν γένει παραβίασης δεδομένων και πολιτικών).

 • Φωτογραφικό – Βιντεοσκοπημένο υλικό από εκδηλώσεις της εταιρείας, στις οποίες συμμετέχει το προσωπικό για σκοπούς προώθησης/ προβολής των δραστηριοτήτων της εταιρείας


Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο και εκτελείται από την εταιρεία μας, άλλες εταιρείες της VIOHALCO και ασφαλιστική εταιρεία, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των συμφωνηθέντων σκοπών. Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποσταλούν σε άλλες εταιρείες της VIOHALCO, καθώς και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεών τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Υπηρεσίες cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η πρόθεση της εταιρείας μας είναι να διασφαλίσουμε τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιαδήποτε φάση ή τοποθεσία επεξεργασίας.

Η εταιρεία μας, καθώς και οι υπεργολάβοι μας, εξωτερικοί συνεργάτες όταν χρησιμοποιούνται, απαιτείται να λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις.

 

Τήρηση προσωπικών δεδομένων

Δηλώνουμε ότι δεν θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι αναγκαίο για την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών και πάντα επί των νόμιμων βάσεων.

Σας επισημαίνουμε ότι προκειμένου να αποφασίσουμε για τον χρόνο τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνουμε υπόψη τα κατωτέρω κριτήρια:

 1. την ποσότητα, φύση και ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων
 2. τον κίνδυνο να υποστεί κάποιος βλάβη από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διασπορά των εν λόγω δεδομένων
 3. τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
 4. για πόσο χρονικό διάστημα τα προσωπικά δεδομένα αναμένονται να είναι ακριβή και ενήμερα
 5. οποιεσδήποτε νομικές, λογιστικές, κανονιστικές προβλέψεις απορρέουν από το υφιστάμενο πλαίσιο

Το ακριβές χρονικό διάστημα για το οποίο τηρείται το κάθε προσωπικό δεδομένο διαφοροποιείται με βάση τη φύση αυτού.

 

Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δημιουργία προφίλ

Δεν λαμβάνει χώρα καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ούτε και αντίστοιχη διαδικασία δημιουργίας προφίλ βάσει των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων
Παρακαλούμε ενημερωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να ζητήσετε την χορήγηση αντιγράφου.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων ή να ζητήσετε να επιβληθούν περιορισμοί στην επεξεργασία τους. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να διαταράξει τη συνεργασία ή / και την προσφορά υπηρεσιών, ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων.
 • Για πληροφορίες που συλλέγονται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, προϋποθέσεις ή προαπαιτούμενα π.χ. στις περιπτώσεις §3 και §4, ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα αυτά, ανκάτι τέτοιο υπαγορεύεται από το νόμο, ή για έννομα συμφέροντα της ΑΝΟΞΑΛ μέχρις ότου τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ισχυρά.

 • Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύννομα ή δεν έχουμε ικανοποιήσει επαρκώς τα δικαιώματά σας ως ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Εποπτική Αρχή της χώρας κατοικίας, εργασίας σας ή της ΑΝΟΞΑΛ. Τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής για την ΑΝΟΞΑΛ είναι:

Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιστοσελίδα : www.dpa.gr

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : contact@dpa.gr

Επικαιροποιήσεις Δήλωσης

Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε συνεχώς την προστασία των δεδομένων σας, τη σαφή και ξεκάθαρη πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία τους και την τήρηση του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε αλλαγές.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο anxinfprivacy@anoxal.gr

 

Σχετικά με τη χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης, παρακαλούμε ενημερωθείτε εδώ