Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθήκον μας. Η Anoxal δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν τη λειτουργία της εγκατάστασής  σύμφωνα με τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή́ βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή́ πρότυπα, στοχεύουμε σε μία ισορροπημένη οικονομική́ ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση και την τοπική κοινωνία.

Η Anoxal ως περιβαλλοντικά υπεύθυνη εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015 και δεσμεύεται για την τήρηση και συμμόρφωση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας με σεβασμό προς το περιβάλλον Επιπρόσθετα, η Αnoxal ακολουθεί συστηματική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Η προστασία του περιβάλλοντος στην Anoxal είναι ζήτημα όλων και  αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας και κουλτούρας των εργαζομένων, όπως διαμορφώνονται από τις αξίες και τις πρακτικές της εταιρείας.

Στην Anoxal η  διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνει :

  • Προληπτική λήψη μέτρων και ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης για την προστασία του περιβάλλοντος, σε συμμόρφωση με την περιβαλλοντική́ νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.
  • Διαρκή αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
  • Προσπάθειες για αποδοτική χρήση της ενέργειας που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για τις ανάγκες της παραγωγής.
  • Μείωση του όγκου και αξιοποίηση των αποβλήτων είτε εντός του εργοστασίου, είτε μέσω αδειοδοτημένων  εξωτερικών  συνεργατών.
  • Διαρκής ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των ανθρώπων της και των τακτικών εργολάβων της εγκατάστασης.
  • Στόχευση στη συνεχή μείωση των αέριων εκπομπών από τη λειτουργία της εγκατάστασης.
  • Περιορισμό της χρήσης νερού που χρησιμοποιείται στη διαδικασία της παραγωγής, στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα.

Η Anoxal εφαρμόζει μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική και δεσμεύεται ότι η επιχειρηματική της ανάπτυξη είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Ακολουθεί συστήματα και διαδικασίες και λειτουργεί πάντα με:

  • Στόχο την πρόληψη της ρύπανσης.
  • Σκοπό τη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό  πλαίσιο
  • Επιδίωξη τη συνεχή βελτίωσή της βασιζόμενη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
anoxal-environmental-protection