Υγεία και ασφάλεια

Το τμήμα υγείας και ασφάλειας της Anoxal στοχεύει στην εδραίωση της αντίστοιχης κουλτούρας σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες της εταιρείας. Στην Anoxal εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018.

Δεσμευόμαστε στην αυστηρή τήρηση όλων των κείμενων νομοθεσιών και στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας καθώς επίσης και του Συστήματος Διαχείρισής τους.

Με στόχο τον εκμηδενισμό των συμβάντων, πραγματοποιούμε σταθερά βήματα που μας οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση όπως:

  • Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων της εταιρείας και των συνεργατών της, καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων μας.
  • Διαρκής αναζήτηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά μας.
  • Μηδενική ανοχή στην παραβίαση των συμφωνημένων κανόνων Υγείας και Ασφάλειας προς όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.
  • Υιοθέτηση της Υγείας και της Ασφάλειας ως πρώτο κριτήριο σε όλες τις παραγωγικές και διοικητικές αποφάσεις.
  • Υποστήριξη της συμμετοχής όλων των εργαζομένων και συνεργατών στη βελτίωση της Υγείας και της Ασφάλειας καθώς και στην εις βάθος διερεύνηση κάθε περιστατικού.

Παροχή των κατάλληλων πόρων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου Υγείας και Ασφάλειας.

Η Υγεία και η Ασφάλεια στην εργασία
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση εργασίας για την Anoxal

Στην Αnoxal η ασφάλεια έρχεται πάντα πρώτη.