Αναγνωρίζοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα για την μακροχρόνια ανάπτυξή της η Anoxal  έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της, τις παρακάτω αρχές και προτεραιότητες:

  • Την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.
  • Τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Την ολοκληρωμένη παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της, ενώ  ταυτόχρονα συνεργάζεται και είναι παρούσα στην  στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Η κλιματική αλλαγή, που τις τελευταίες δεκαετίες επηρεάζει άμεσα τις ζωές μας, αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις εταιρίες του κλάδου μας, οι οποίες  ανέκαθεν λειτουργούσαν με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το αλουμίνιο, όπως και όλα τα υπόλοιπα υλικά, αφήνει το δικό του περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η Anoxal, με αρωγό την ανακύκλωση και τη χρήση νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων, εξασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων αλουμινίου με το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έτσι, τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται βιώσιμα, επιβεβαιώνοντας την ευαισθησία της εταιρίας μας σε ότι αφορά το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, που για εμάς έχει  πρωταρχική σημασία.

Παράλληλα η  πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της Anoxal είναι συνεπής  με τις αξίες της εταιρείας όπως η υπευθυνότητα, η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η καινοτομία.

Η πολιτική μας καθορίζεται από το Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, των εσωτερικών οδηγιών και διαδικασιών και εν γένει την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (Best practices) στους παρακάτω τομείς δραστηριότητας της εταιρείας:

  • Aποφάσεις.
  • Υποστήριξη της συμμετοχής όλων των εργαζομένων και συνεργατών στη βελτίωση της Υγείας και της Ασφάλειας καθώς και στην εις βάθος διερεύνηση κάθε περιστατικού.
  • Παροχή των κατάλληλων πόρων  για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου Υγείας και Ασφάλειας.

 

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας για την Anoxal

anoxal-our-people

Οι άνθρωποί μας

“Πάντα μπροστά με κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους μας”  

Αναμφίβολα, πίσω από κάθε επιτυχία μας είναι οι άνθρωποι μας. Η μοναδικότητα και η δεξιότητα του καθένα ξεχωριστά. Η προσαρμοστικότητα και το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας όλων των εργαζομένων της Anoxal είναι αυτά που μας δίνουν ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στην Anoxal λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης, σεβασμού, ακεραιότητας και συνέπειας, ώστε να παραμένουμε η πρώτη επιλογή των ανθρώπων μας σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά και στηρίζουμε τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση φροντίζοντας καθημερινά την μεγιστοποίηση της αξίας των εργαζομένων μας και στοχεύοντας στην ευθυγράμμιση των προσωπικών αναγκών και προσδοκιών τους με τους στόχους της εταιρείας.

Κύρια επιδίωξη μας είναι η διατήρηση του υγιούς κλίματος εργασίας που έχουμε δημιουργήσει αλλά και ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση των ανθρώπων μας στις αξίες και στην εργασιακή μας κουλτούρα.

Οι άνθρωποί μας

“Πάντα μπροστά με κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους μας”  

Αναμφίβολα, πίσω από κάθε επιτυχία μας είναι οι άνθρωποι μας. Η μοναδικότητα και η δεξιότητα του καθένα ξεχωριστά. Η προσαρμοστικότητα και το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας όλων των εργαζομένων της Anoxal είναι αυτά που μας δίνουν ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στην Anoxal λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης, σεβασμού, ακεραιότητας και συνέπειας, ώστε να παραμένουμε η πρώτη επιλογή των ανθρώπων μας σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά και στηρίζουμε τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση φροντίζοντας καθημερινά την μεγιστοποίηση της αξίας των εργαζομένων μας και στοχεύοντας στην ευθυγράμμιση των προσωπικών αναγκών και προσδοκιών τους με τους στόχους της εταιρείας.

Κύρια επιδίωξη μας είναι η διατήρηση του υγιούς κλίματος εργασίας που έχουμε δημιουργήσει αλλά και ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση των ανθρώπων μας στις αξίες και στην εργασιακή μας κουλτούρα.

anoxal-our-people

Υγεία και ασφάλεια

Το τμήμα υγείας και ασφάλειας της Anoxal στοχεύει στην εδραίωση της αντίστοιχης κουλτούρας σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες της εταιρείας. Στην Anoxal εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018.

health-safety-anoxal
environment-policy-anoxal

Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθήκον μας. Η Anoxal δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν τη λειτουργία της εγκατάστασής  σύμφωνα με τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή́ βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή́ πρότυπα, στοχεύουμε σε μία ισορροπημένη οικονομική́ ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση και την τοπική κοινωνία.

Η Anoxal ως περιβαλλοντικά υπεύθυνη εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015 και δεσμεύεται για την τήρηση και συμμόρφωση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας με σεβασμό προς το περιβάλλον Επιπρόσθετα, η Αnoxal ακολουθεί συστηματική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθήκον μας. Η Anoxal δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν τη λειτουργία της εγκατάστασής  σύμφωνα με τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή́ βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή́ πρότυπα, στοχεύουμε σε μία ισορροπημένη οικονομική́ ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση και την τοπική κοινωνία.

Η Anoxal ως περιβαλλοντικά υπεύθυνη εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015 και δεσμεύεται για την τήρηση και συμμόρφωση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας με σεβασμό προς το περιβάλλον Επιπρόσθετα, η Αnoxal ακολουθεί συστηματική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

environment-policy-anoxal

Οι Πολιτικές μας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές της εταιρείας μας και πως τις αξιοποιούμε για να διασφαλίσουμε τις επαγγελματικές διαδικασίες μας για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους προμηθευτές μας.

sustainability reports

Εκθέσεις βιωσιμότητας

Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη και με σκοπό να ενημερώνουμε συνεχώς τους ενδιαφερόμενους, παρουσιάζουμε συνοπτικά τη λειτουργία της Αnoxal στην ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας της ΕlvalHalcor.

Εκθέσεις βιωσιμότητας

Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη και με σκοπό να ενημερώνουμε συνεχώς τους ενδιαφερόμενους, παρουσιάζουμε συνοπτικά τη λειτουργία της Αnoxal στην ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας της ΕlvalHalcor.

sustainability reports